การให้คําปรึกษา (Counseling)

คืออะไร?

การให้คําปรึกษาเป็นกระบวนการพูดคุยที่ผู้รับบริการสามารถพูดถึงอารมณ์หรือความคิดที่อยู่ภายในจิตใจของตนเองได้อย่างอิสระ เพื่อช่วยให้ผู้รับบริการได้สํารวจตนเอง ได้เห็นอารมณ์ ความคิด รวมถึงทางออกของปัญหาอย่างชัดเจนขึ้นด้วยตัวเอง โดยมีนักจิตวิทยาคอยดูแลจิตใจผู้รับบริการ รับฟังด้วยความเข้าใจและเก็บรักษาเรื่องที่พูดคุยกันให้เป็นความลับ

เหมาะกับใคร?

การให้คําปรึกษาเหมาะกับผู้รับบริการที่สามารถสื่อสารด้วยคําพูดได้ค่อนข้างดี ส่วนใหญ่คือตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นขึ้นไป โดยมีปัญหาตัวอย่างเช่น คนทั่วไปที่มีความเครียด มีเรื่องรบกวนจิตใจ หรือไม่สามารถรับมือกับอารมณ์ทางลบได้อย่างที่ตนเองต้องการ รวมถึงคนที่ต้องการพัฒนาตัวเอง ต้องการเข้าใจตัวเองมากขึ้นด้วย โดยทั่วไปแล้ว การให้คําปรึกษาจะเหมาะกับช่วงวัยรุ่นขึ้นไป เพราะเป็นช่วงที่สามารถสื่อสารด้วยคําพูดได้ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วเช่น ผู้ที่มีปัญหาด้าน

  • ความเครียด
  • บุคลิกภาพ
  • การค้นหาตัวเอง
  • ความสัมพันธ์
  • การจัดการอารมณ์
  • การปรับตัว
  • การเลี้ยงดูบุตร

 

Counseling is a collaborative process that involves the development of a confidential professional relationship that focuses on personal problems.The objective of counseling is to help you clarify issues, gain insight into your feelings and thoughts and deal effectively with problems.

When It’s Used ?

Counseling can be useful for anyone who wants to explore the way they’re thinking or feeling further, as well as anyone experiencing a problem or issue they are keen to resolve. People may choose to speak to a counsellor because they feel they cannot speak to their other half/friends/family about such personal issues, or they may simply wish to speak to a professional with an objective viewpoint.

Common subjects that can be addressed within counseling include the following:
– Relationships
– Feelings of stress
– Personality
– Emotional Management
– Trauma
– Addictions
– Being the victim of any form of abuse
– Mental health issues

How It Works ?

Counseling can help you understand yourself better and the way you think, which will ultimately help you develop a clearer understanding of your problems. The more armed with information you are, the easier it gradually becomes to navigate your way through any difficulties you are facing so that eventually you can come out the other side feeling more positive. Counseling can also help you understand other people’s point of view better, which can shed light onto the way you interpret words or actions.